clothes-prop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothes-prop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothes-prop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothes-prop.

Từ điển Anh Việt

  • clothes-prop

    * danh từ

    sào phơi quần áo