adorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adorn.

Từ điển Anh Việt

 • adorn

  /ə'dɔ:n/

  * ngoại động từ

  tô điểm, trang điểm; trang trí, trang hoàng

  to adorn oneself with jewels: trang điểm bằng châu ngọc

  to adorn a room with flowers: trang trí căn buồng bằng hoa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adorn

  * kỹ thuật

  trang trí

  xây dựng:

  trang hoàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet