ornament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornament.

Từ điển Anh Việt

 • ornament

  /'ɔ:nəment/

  * danh từ

  đồ trang hoàng, đồ trang trí, đồ trang sức; sự trang hoàng

  a tower rich in ornament: cái tháp trang hoàng lộng lẫy

  niềm vinh dự

  to be an ornament to one's country: là niềm vinh dự cho nước mình; làm vẻ vang cho đất nước mình

  (số nhiều) (âm nhạc) nét hoa mỹ

  (số nhiều) (tôn giáo) đồ thờ

  * ngoại động từ

  trang hoàng, trang trí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ornament

  * kỹ thuật

  hình trang trí

  hoa văn

  xây dựng:

  đồ trang hoàng

  đồ trang trí

  vật trang trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ornament

  be an ornament to

  stars ornamented the Christmas tree

  Similar:

  decoration: something used to beautify

  Synonyms: ornamentation

  decorate: make more attractive by adding ornament, colour, etc.

  Decorate the room for the party

  beautify yourself for the special day

  Synonyms: adorn, grace, embellish, beautify