ornamenter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamenter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamenter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamenter.

Từ điển Anh Việt

  • ornamenter

    * danh từ

    người/vật trang trí