ornamental flower bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamental flower bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamental flower bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamental flower bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ornamental flower bed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bồn hoa trang trí