ornamental plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamental plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamental plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamental plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ornamental plate

    * kỹ thuật

    tấm trang trí