ornamentalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamentalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamentalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamentalism.

Từ điển Anh Việt

 • ornamentalism

  /,ɔ:nə'mentəlizm/

  * danh từ

  thuật trang hoàng, thuật trang trí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ornamentalism

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khuynh hướng trang trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ornamentalism

  the practice of ornamental display