ornamental stained glass window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamental stained glass window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamental stained glass window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamental stained glass window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ornamental stained glass window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vách kính (có) hình vẽ