ornamental glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamental glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamental glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamental glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ornamental glass

    * kỹ thuật

    kính trang trí

    xây dựng:

    thủy tinh trang trí