cloak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cloak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cloak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cloak.

Từ điển Anh Việt

 • cloak

  /klouk/

  * danh từ

  áo choàng không tay, áo khoát không tay

  (nghĩa bóng) lốt, mặt nạ

  under the cloak of religion: đội lốt tôn giáo

  * ngoại động từ

  mặc áo choàng (cho ai)

  (nghĩa bóng) che giấu, che đậy, đội lốt

  * nội động từ

  mặc áo choàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cloak

  anything that covers or conceals

  a loose outer garment

  cover with or as if with a cloak

  cloaked monks

  Similar:

  dissemble: hide under a false appearance

  He masked his disappointment

  Synonyms: mask

  clothe: cover as if with clothing

  the mountain was clothed in tropical trees

  Synonyms: drape, robe