mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mask.

Từ điển Anh Việt

 • mask

  /mɑ:sk/

  * danh từ

  mạng che mặt của phụ nữ ngày xưa; mặt nạ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to throw off the mask: lột mặt nạ, vạch trần chân tướng

  under the mask of virture: dưới mặt nạ đạo đức; đạo đức giả

  mặt nạ phòng độc

  * ngoại động từ

  đeo mặt nạ cho

  che giấu, giấu giếm, che kín

  (quân sự) nguỵ trang (quân đối phương) bằng lực lượng tương xứng; đứng cản đằng trước (quân cùng phe)

  * nội động từ

  mang mặt nạ giả trang

 • mask

  mặt lạ; vật che // che đậy; đeo mặt nạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mask

  * kinh tế

  mặt nạ

  * kỹ thuật

  chắn

  che

  che giấu

  dát

  ép

  khuôn mẫu

  nén

  màn chắn

  màn che

  mạng che

  mạng lọc

  mặt nạ

  sự che

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mask

  a covering to disguise or conceal the face

  activity that tries to conceal something

  no mask could conceal his ignorance

  they moved in under a mask of friendship

  a protective covering worn over the face

  put a mask on or cover with a mask

  Mask the children for Halloween

  Antonyms: unmask

  cover with a sauce

  mask the meat

  shield from light

  Synonyms: block out

  Similar:

  masquerade: a party of guests wearing costumes and masks

  Synonyms: masquerade party, masque

  dissemble: hide under a false appearance

  He masked his disappointment

  Synonyms: cloak

  disguise: make unrecognizable

  The herb masks the garlic taste

  We disguised our faces before robbing the bank