dissemble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dissemble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dissemble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dissemble.

Từ điển Anh Việt

 • dissemble

  /di'sembl/

  * ngoại động từ

  che giấu, giấu giếm, che đậy (ý định, hành động...)

  không nói đến, không kể đến, làm ngơ (một sự việc)

  (từ cổ,nghĩa cổ) làm như không biết, làm như không thấy, lờ đi (một câu chửi...)

  * nội động từ

  che giấu động cơ, giấu giếm ý định

  giả vờ, giả trá, giả đạo đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dissemble

  hide under a false appearance

  He masked his disappointment

  Synonyms: cloak, mask

  behave unnaturally or affectedly

  She's just acting

  Synonyms: pretend, act

  Similar:

  feign: make believe with the intent to deceive

  He feigned that he was ill

  He shammed a headache

  Synonyms: sham, pretend, affect