affect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affect.

Từ điển Anh Việt

 • affect

  /ə'fekt/

  * ngoại động từ

  làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến; chạm đến

  the frequent changes of weather affect his health: thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy

  to affect someone's interests: chạm đến quyền lợi của ai

  làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng

  the news affected him deeply: tin đó làm anh ta rất xúc động

  làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh)

  to be affected by influenza: bị bệnh cúm

  to be affected by cold: bị cảm lạnh

  (từ cổ,nghĩa cổ) (thường) dạng bị động

  bổ nhiệm

  to be affected to a services: được bổ nhiệm làm một công việc gì

  * ngoại động từ

  giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ

  to affect ignorance: giả bộ dốt

  to affect the connoisseur: làm ra vẻ sành sỏi

  có hình dạng, thành hình

  crystals affect geometrical shapes: tinh thể kết tinh lại thành những hình tinh học

  dùng, ưa dùng, thích

  to flashy clothes

  thích ăn mặc quần áo hào nhoáng

  (từ cổ,nghĩa cổ) yêu dấu, âu yếm

  * danh từ

  (tâm lý học) sự xúc động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affect

  * kỹ thuật

  ảnh hưởng

  tác động

  tác dụng

  điện lạnh:

  có ảnh hưởng đến

  y học:

  sự xúc động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affect

  the conscious subjective aspect of feeling or emotion

  have an effect upon

  Will the new rules affect me?

  Synonyms: impact, bear upon, bear on, touch on, touch

  act physically on; have an effect upon

  the medicine affects my heart rate

  have an emotional or cognitive impact upon

  This child impressed me as unusually mature

  This behavior struck me as odd

  Synonyms: impress, move, strike

  Similar:

  involve: connect closely and often incriminatingly

  This new ruling affects your business

  Synonyms: regard

  feign: make believe with the intent to deceive

  He feigned that he was ill

  He shammed a headache

  Synonyms: sham, pretend, dissemble