affectedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affectedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affectedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affectedly.

Từ điển Anh Việt

  • affectedly

    /ə'fektidli/

    * phó từ

    giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • affectedly

    in an affected manner