impress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impress.

Từ điển Anh Việt

 • impress

  /im'pres/

  * danh từ

  sự đóng dấu

  dấu (đóng vào, in vào...)

  (nghĩa bóng) dấu ấn

  a work bearing an impress of genius: tác phẩm mang dấu ấn của một thiên tài

  * ngoại động từ

  đóng, in (dấu lên cái gì); đóng dấu vào, in dấu vào (cái gì)

  to impress the wax with a stamp: đóng dấu vào miếng sáp bằng con dấu

  ghi sâu vào, khắc sâu vào, in sâu vào

  to impress something on the memory: ghi sâu cái gì vào ký ức

  gây ấn tượng; làm cảm động, làm cảm kích

  to be deeply impressed by someone's kindness: cảm kích sâu sắc vì lòng tốt của ai

  * ngoại động từ

  (sử học) cưỡng bách (thanh niên...) tòng quân, bắt (thanh niên...) đi lính

  trưng thu, sung công (hàng hoá...)

  đưa vào, dùng (những sự kiện... để làm dẫn chứng, để lập luận...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impress

  * kinh tế

  đục lỗ

  sự đóng

  sự in

  tạo lỗ

  * kỹ thuật

  dấu

  đóng dấu

  hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impress

  the act of coercing someone into government service

  Synonyms: impressment

  impress positively

  The young chess player impressed her audience

  produce or try to produce a vivid impression of

  Mother tried to ingrain respect for our elders in us

  Synonyms: ingrain, instill

  mark or stamp with or as if with pressure

  To make a batik, you impress a design with wax

  Synonyms: imprint

  dye (fabric) before it is spun

  Synonyms: yarn-dye

  Similar:

  affect: have an emotional or cognitive impact upon

  This child impressed me as unusually mature

  This behavior struck me as odd

  Synonyms: move, strike

  print: reproduce by printing

  shanghai: take (someone) against his will for compulsory service, especially on board a ship

  The men were shanghaied after being drugged