ingrain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingrain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingrain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingrain.

Từ điển Anh Việt

 • ingrain

  /'in'grein/

  * tính từ

  nhuộm ngay từ sợi

  ăn sâu, thâm căn cố đế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ingrain

  thoroughly work in

  His hands were grained with dirt

  Synonyms: grain

  Similar:

  impress: produce or try to produce a vivid impression of

  Mother tried to ingrain respect for our elders in us

  Synonyms: instill