impressibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impressibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impressibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impressibly.

Từ điển Anh Việt

  • impressibly

    xem impressible