strike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike.

Từ điển Anh Việt

 • strike

  /straik/

  * ngoại động từ struck; struck, stricken

  đánh, đập

  to strike one's hand on the table: đập tay xuống bàn

  to strike a blow: đánh một cú

  to strike hands: (từ cổ,nghĩa cổ) bắt tay

  ship strikes rock: tàu va phải đá

  tree struck by lightning: cây bị sét đánh

  to be stricken with paralysis: bị tê liệt

  đánh, điểm

  to strike sparks (fire, light) out of flint: đánh đá lửa

  to strike a match: đánh diêm

  clock strikes five: đồng hồ điểm năm giờ

  đúc

  to strike coin: đúc tiền

  giật (cá, khi câu)

  dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...)

  đánh, tấn công

  đập vào

  to strike the ears: đập vào tai (âm thanh...)

  a beautiful sight struck my eyes: một cảnh tượng đẹp đập vào mắt tôi

  the light struck the window: ánh sáng rọi vào cửa sổ

  the idea suddenly struck me: tôi chợt nảy ra ý nghĩ

  làm cho phải chú ý, gây ấn tượng

  what strikes me is his generosity: điều làm tôi chú ý là tính hào phóng của anh ta

  how does it strike you?: anh thấy vấn đề ấy thế nào?

  it strikes me as absolutely perfect: tôi cho rằng điều đó tuyệt đối đúng

  thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình

  to be struck with amazement: hết sức kinh ngạc

  to strike terror in someone's heart: làm cho ai sợi chết khiếp

  đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến

  plant strikes its roots into the soil: cây đâm rễ xuống đất

  to strike a track: đi vào con đường mòn

  to strike the main road: tới con đường chính

  gạt (thùng khi đong thóc...)

  xoá, bỏ, gạch đi

  to strike a name out: xoá một tên đi

  to strike a word through: gạch một từ đi

  hạ (cờ, buồm)

  bãi, đình (công)

  to strike work: bãi công, đình công

  tính lấy (số trung bình)

  làm thăng bằng (cái cân)

  lấy (điệu bộ...)

  (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn)

  dỡ (lều)

  to strike tents: dỡ lều, nhổ trại

  * nội động từ

  đánh, nhằm đánh

  to strike at the ball: nhắm đánh quả bóng

  gõ, đánh, điểm

  the hour has struck: giờ đã điểm

  bật cháy, chiếu sáng

  light strikes upon something: ánh sáng rọi vào một vật gì

  match will not strike: diêm không cháy

  đớp mồi, cắn câu (cá)

  đâm rễ (cây)

  tấn công

  thấm qua

  cold strikes into marrow: rét thấm vào tận xương tuỷ

  đi về phía, hướng về

  to strike across a field: vượt qua một cánh đồng

  to strike to the right: rẽ về tay phải

  hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng

  ship strikes: tàu hạ cờ đầu hàng

  bãi công, đình công

  to strike at

  nhằm vào, đánh vào

  to strike at the root of something: doạ triệt cái gì đến tận gốc

  to strike back

  đánh trả lại

  đi trở lại

  to strike down

  đánh ngã (đen & bóng)

  to strike off

  chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi

  to strike out

  xoá bỏ, gạch bỏ

  (+ at) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi)

  lao vụt đi (người bơi...)

  nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...)

  to strike out a line for oneself: nghĩ ra được một đường lối độc đáo; to ra có óc sáng tạo

  to strike through

  xuyên qua, thấm qua

  to strike someone dumb

  (xem) dumb

  to strike home

  (xem) home

  to strike oil

  đào đúng mạch dầu

  làm ăn phát đạt

  to strike up an acquaintance

  làm quen (với ai)

  to strike up a tune

  cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc

  to strike upon an idea

  nảy ra một ý kiến

  to strike it rich

  dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao

  phất

  to strike in a talk with a suggestion

  xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý

  to strike white the iron is hot

  (xem) iron

  * danh từ

  cuộc đình công, cuộc bãi công

  to go on strike: bãi công

  general strike: cuộc tổng bãi công

  mẻ đúc

  sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ)

  sự phất

  sự xuất kích

  que gạt (dấu, thùng đong thóc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strike

  * kinh tế

  bãi công

  bãi, đình (công)

  cuộc bãi công

  cuộc đình công

  đạt thành (hiệp ước)

  đình (công)

  đình công

  * kỹ thuật

  đánh

  đập

  dập (tiền xu)

  dưỡng

  đường phương

  gõ

  làm phẳng

  lớp mạ lót

  lớp mạ mỏng

  lớp mạ mỏng trước

  nện

  miết mạch

  mồi lửa (cung lửa điện)

  phương của vỉa

  phương vỉa

  va chạm

  va đập

  điện:

  cú đánh

  cú nện

  sét đánh

  tia hồ quang

  xây dựng:

  đánh đập

  tháo dỡ ván khuôn

  tháo đỡ ván khuôn

  thu gọn

  toán & tin:

  đánh, gõ (phím)

  cơ khí & công trình:

  đập nổi

  gạt đất (khuôn)

  mẻ đúc

  thuôn

  hóa học & vật liệu:

  dò đúng mạch nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strike

  a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

  the strike lasted more than a month before it was settled

  Synonyms: work stoppage

  an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective

  the strike was scheduled to begin at dawn

  a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball

  he finished with three strikes in the tenth frame

  Synonyms: ten-strike

  (baseball) a pitch that the batter swings at and misses, or that the batter hits into foul territory, or that the batter does not swing at but the umpire judges to be in the area over home plate and between the batter's knees and shoulders

  this pitcher throws more strikes than balls

  deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon

  The teacher struck the child

  the opponent refused to strike

  The boxer struck the attacker dead

  make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target

  The Germans struck Poland on Sept. 1, 1939

  We must strike the enemy's oil fields

  in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2

  Synonyms: hit

  indicate (a certain time) by striking

  The clock struck midnight

  Just when I entered, the clock struck

  stop work in order to press demands

  The auto workers are striking for higher wages

  The employees walked out when their demand for better benefits was not met

  Synonyms: walk out

  produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically

  The pianist strikes a middle C

  strike `z' on the keyboard

  her comments struck a sour note

  Synonyms: hit

  cause to form (an electric arc) between electrodes of an arc lamp

  strike an arc

  produce by ignition or a blow

  strike fire from the flintstone

  strike a match

  remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line

  Please strike this remark from the record

  scratch that remark

  Synonyms: scratch, expunge, excise

  pierce with force

  The bullet struck her thigh

  The icy wind struck through our coats

  arrive at after reckoning, deliberating, and weighing

  strike a balance

  strike a bargain

  Similar:

  rap: a gentle blow

  Synonyms: tap

  hit: a conspicuous success

  that song was his first hit and marked the beginning of his career

  that new Broadway show is a real smasher

  the party went with a bang

  Synonyms: smash, smasher, bang

  affect: have an emotional or cognitive impact upon

  This child impressed me as unusually mature

  This behavior struck me as odd

  Synonyms: impress, move

  hit: hit against; come into sudden contact with

  The car hit a tree

  He struck the table with his elbow

  Synonyms: impinge on, run into, collide with

  Antonyms: miss

  hit: affect or afflict suddenly, usually adversely

  We were hit by really bad weather

  He was stricken with cancer when he was still a teenager

  The earthquake struck at midnight

  fall: touch or seem as if touching visually or audibly

  Light fell on her face

  The sun shone on the fields

  The light struck the golden necklace

  A strange sound struck my ears

  Synonyms: shine

  come to: attain

  The horse finally struck a pace

  fall upon: find unexpectedly

  the archeologists chanced upon an old tomb

  she struck a goldmine

  The hikers finally struck the main path to the lake

  Synonyms: come upon, light upon, chance upon, come across, chance on, happen upon, attain, discover

  hit: cause to experience suddenly

  Panic struck me

  An interesting idea hit her

  A thought came to me

  The thought struck terror in our minds

  They were struck with fear

  Synonyms: come to

  hit: drive something violently into a location

  he hit his fist on the table

  she struck her head on the low ceiling

  assume: occupy or take on

  He assumes the lotus position

  She took her seat on the stage

  We took our seats in the orchestra

  She took up her position behind the tree

  strike a pose

  Synonyms: take, take up

  mint: form by stamping, punching, or printing

  strike coins

  strike a medal

  Synonyms: coin

  strickle: smooth with a strickle

  strickle the grain in the measure