strike hard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike hard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike hard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike hard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strike hard

    Similar:

    knock: deliver a sharp blow or push :"He knocked the glass clear across the room"

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).