strike call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike call

    * kinh tế

    khẩu hiệu bãi công, đình công