strike action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike action

    * kinh tế

    đình công

    hành động bãi công, cuộc đình công

    hành động bãi công, đình công