strike slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike slip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ trượt ngang