strike dip work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike dip work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike dip work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike dip work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike dip work

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự nổ mìn theo hướng cắm