strike fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike fund

    * kinh tế

    quỹ đình công (của công đoàn)

    quỹ đình công của công đoàn