strike a balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike a balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike a balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike a balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike a balance

    * kinh tế

    kết toán

    tìm ra cách thỏa hiệp giữa...với