strike joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike joint

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khe nứt dọc