strike order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike order

    * kinh tế

    lệnh bãi công