strike clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike clause

    * kinh tế

    điều khoản bãi công, đình công