strike deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike deposit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bãi quặng