strike stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike stream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike stream

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dòng theo phương vỉa