strikeout marks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strikeout marks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strikeout marks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strikeout marks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strikeout marks

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu gạch bỏ