strikeout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strikeout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strikeout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strikeout.

Từ điển Anh Việt

 • strikeout

  gạch bỏ (một dạng phông)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strikeout

  * kỹ thuật

  gạch bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strikeout

  an out resulting from the batter getting three strikes