strike off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike off

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạt phẳng (bề mặt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet