strike colors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike colors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike colors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike colors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike colors

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hạ cờ