strike zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike zone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strike zone

    (baseball) the area over home plate between a batter's knees and shoulders through which a pitch must pass in order to be called a strike

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).