strike benefit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike benefit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike benefit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike benefit.

Từ điển Anh Việt

  • strike benefit

    /'staik'pei/ (strike_benefit) /'staikə strike benefit/

    * danh từ

    trợ cấp đình công