strike price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike price

    * kinh tế

    giá thực hiện