strike line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike line

    * kỹ thuật

    đường phương

    xây dựng:

    đường kéo dài