strike ballot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike ballot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike ballot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike ballot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike ballot

    * kinh tế

    cuộc bầu phiếu biểu quyết việc bãi công

    cuộc đấu phiếu biểu quyết việc bãi công