strike a blow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike a blow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike a blow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike a blow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strike a blow

    affect adversely

    The court ruling struck a blow at the old segregation laws

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).