strike-through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike-through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike-through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike-through.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike-through

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    gạch ngang qua