strikebound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strikebound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strikebound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strikebound.

Từ điển Anh Việt

 • strikebound

  /'staik,baund/

  * tính từ

  bị tê liệt vì bãi công

  a strikebound town: một thành phố bị tê liệt vì bãi công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strikebound

  * kinh tế

  bị tê liệt vì bãi công

  bị tê liệt vì đình công

  đình đốn do bãi công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strikebound

  closed or immobilized by a strike

  a strikebound airline