strike dumb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike dumb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike dumb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike dumb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strike dumb

    render speechless, as by surprising or shocking

    we were struck dumb by the candidate's announcement

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).