strike notice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike notice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike notice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike notice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike notice

    * kinh tế

    thông báo bãi công, đình công