strike note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike note

    * kỹ thuật

    vật lý:

    âm nhấn