tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tap.

Từ điển Anh Việt

 • tap

  /tæp/

  * danh từ

  vòi (nước)

  to turn the tap on: mở vòi

  to turn the tap off: đóng vòi

  nút thùng rượu

  loại, hạng (rượu)

  wine of an excellent tap: rượu vang thượng hạng

  quán rượu, tiệm rượu

  (điện học) dây rẽ (vào đường dây điện thoại...)

  mẻ thép (chảy ra lò)

  (kỹ thuật) bàn ren, tarô

  * ngoại động từ

  khoan lỗ, giùi lỗ (ở thùng)

  rót (rượu) ở thùng ra

  rạch (cây để lấy nhựa)

  (y học) chích (mủ)

  cho (thép) chảy ra (khỏi lò)

  rút ra, bòn rút; vòi, bắt đưa, bắt nộp

  to tap someone for money: vòi tiền ai; bòn rút tiền ai

  to tap someone for information: bắt ai cung cấp tin tức

  (điện học) mắc đường dây rẽ (vào đường dây điện thoại...)

  to tap somebody's telephone: mắc đường dây rẽ vào dây nói của ai (để nghe trộm)

  đề cập đến, bàn đến (một vấn đề)

  đặt quan hệ với, đặt quan hệ buôn bán với (một nước)

  cầu xin (ai)

  (kỹ thuật) ren

  * danh từ

  cái gõ nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái đập nhẹ, cái tát khẽ

  tiếng gõ nhẹ

  to hear a tap at the window: nghe có tiếng gõ nhẹ ở cửa sổ

  (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) hiệu báo giờ tắt đèn (bằng trống hay kèn); hiệu báo giờ ăn cơm (của lính ở trại)

  * động từ

  gõ nhẹ, vỗ nhẹ, đập nhẹ, khẽ đập, tát nhẹ

  to tap someone on the shoulder: vỗ nhẹ vào vai ai

  to tap at the door: gõ nhẹ vào cửa

  đóng thêm một lớp da vào (đế giày)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tap

  * kinh tế

  bơm

  vòi

  xả

  * kỹ thuật

  bàn ren

  bulông đầu vuông

  cắt ren

  dẫn

  đập nhẹ

  đầu vòi

  dây nhánh

  lỗ xả

  nút

  ống thải

  phân nhánh

  rẽ

  rót

  rót ra (từ lò nung chảy thủy tinh)

  sự phân nhánh

  tarô

  van

  vòi

  vòi (điều chỉnh)

  vòi nước

  điện lạnh:

  chỗ lấy điện ra (không phải đầu mút)

  chỗ lấy nước ra

  đầu lấy điện ra

  cơ khí & công trình:

  chồn (nhẹ)

  sự va đập nhẹ

  thải (chất lỏng)

  van (nước, khí)

  điện:

  dây đấu rẽ

  điểm nối dây

  xây dựng:

  ống xả (nước)

  vòi khí

  vòi tháo nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tap

  a small metal plate that attaches to the toe or heel of a shoe (as in tap dancing)

  a tool for cutting female (internal) screw threads

  a plug for a bunghole in a cask

  Synonyms: spigot

  a light touch or stroke

  Synonyms: pat, dab

  cut a female screw thread with a tap

  draw from or dip into to get something

  tap one's memory

  tap a source of money

  strike lightly

  He tapped me on the shoulder

  Synonyms: tip

  furnish with a tap or spout, so as to be able to draw liquid from it

  tap a cask of wine

  make light, repeated taps on a surface

  he was tapping his fingers on the table impatiently

  Synonyms: rap, knock, pink

  walk with a tapping sound

  draw (liquor) from a tap

  tap beer in a bar

  pierce in order to draw a liquid from

  tap a maple tree for its syrup

  tap a keg of beer

  Similar:

  pat: the sound made by a gentle blow

  Synonyms: rap

  rap: a gentle blow

  Synonyms: strike

  water faucet: a faucet for drawing water from a pipe or cask

  Synonyms: water tap, hydrant

  wiretap: the act of tapping a telephone or telegraph line to get information

  exploit: draw from; make good use of

  we must exploit the resources we are given wisely

  wiretap: tap a telephone or telegraph wire to get information

  The FBI was tapping the phone line of the suspected spy

  Is this hotel room bugged?

  Synonyms: intercept, bug

  tapdance: dance and make rhythmic clicking sounds by means of metal plates nailed to the sole of the dance shoes

  Glover tapdances better than anybody

  solicit: make a solicitation or entreaty for something; request urgently or persistently

  Henry IV solicited the Pope for a divorce

  My neighbor keeps soliciting money for different charities

  Synonyms: beg