tapered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tapered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tapered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tapered.

Từ điển Anh Việt

 • tapered

  * tính từ

  hình nón; có dạng cái nêm

  vót thon; vót nhọn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tapered

  * kỹ thuật

  có hình nêm

  côn

  dốc

  hình nêm

  nhọn

  xiên

  hóa học & vật liệu:

  bị vát nhọn

  xây dựng:

  có hình nón

  cơ khí & công trình:

  dạng côn

  thuôn vuốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tapered

  becoming gradually narrower

  long tapering fingers

  trousers with tapered legs

  Synonyms: tapering, narrowing

  Similar:

  taper: diminish gradually

  Interested tapered off

  sharpen: give a point to

  The candles are tapered

  Synonyms: taper, point