beg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beg.

Từ điển Anh Việt

 • beg

  /beg/

  * động từ

  ăn xin, xin

  to beg a meal: xin một bữa ăn

  cầu xin; đề nghi thiết tha, khẩn cầu

  xin trân trọng (trong thư giao dịch)

  I beg to inform you: tôi xin trân trọng báo tin để ngài rõ

  I beg to differ: xin phép cho tôi có ý kiến khác

  đứng lên hai chân sau (chó chầu ăn)

  to beg a favour of

  đề nghị (ai) giúp đỡ

  to beg leave to

  xin phép

  to beg off for something

  xin miễn cho cái gì

  to beg pardon

  xin lỗi

  to beg the question

  (xem) question

  to beg somebody off

  xin ai tha thứ, xin ai miễn thứ

  to go begging

  (xem) go

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beg

  call upon in supplication; entreat

  I beg you to stop!

  Synonyms: implore, pray

  ask to obtain free

  beg money and food

  dodge, avoid answering, or take for granted

  beg the question

  beg the point in the discussion

  Similar:

  solicit: make a solicitation or entreaty for something; request urgently or persistently

  Henry IV solicited the Pope for a divorce

  My neighbor keeps soliciting money for different charities

  Synonyms: tap