began nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

began nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm began giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của began.

Từ điển Anh Việt

 • began

  /bi'gin/

  * (bất qui tắc) động từ began

  /bi'gæn/; begun

  /bi'gʌn/

  bắt đầu, mở đầu, khởi đầu

  when did life begin on this earth?: sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?

  bắt đầu nói

  to begin at

  bắt đầu từ

  to begin at the beginning: bắt đầu từ lúc bắt đầu

  to begon upon

  bắt đầu làm (việc gì)

  to begin with

  trước hết là, đầu tiên là

  to begin with let us make clear the difference between these two words: trước hết chúng ta hãy nói rõ sự khác nhau giữa hai từ này

  to begin the world

  (xem) world

  well begun is half done

  bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc