begirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

begirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm begirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của begirt.

Từ điển Anh Việt

  • begirt

    /bi'gə:d/

    * (bất qui tắc) ngoại động từ begirt

    /bi'ge:t/

    buộc quanh, đánh đai quang, bao quanh